Content Privacy statement

a) Gebruik van persoonsgegevens

IT Food Adviesbureau hecht veel belang aan de privacy van elke gebruiker en maakt in principe geen gebruik van persoonlijke identificeerbare informatie zoals namen, telefoonnummers of e-mails, tenzij de verwerking van persoonlijke informatie wordt ondersteund door uw toestemming, legitiem belang of een andere wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die u op de website invult, worden door IT Food Adviesbureau veilig bewaard en kunnen door IT Food Adviesbureau worden gebruikt voor marketingdoeleinden of HR-doeleinden. IT Food Adviesbureau erkent dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG.

IT Food Adviesbureau zal uw persoonsgegevens slechts bewaren zolang wij daartoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving en zo lang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken.

In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te wissen en waar nodig te corrigeren. Hiervoor kunt u altijd een e-mail sturen naar [email protected].

Indien u van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

b) Content

Via deze website wil IT Food Adviesbureau correcte en actuele informatie verstrekken over haar diensten, vacatures, projecten, enzovoort. IT Food Adviesbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve of verouderde informatie.

Bij vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

c) Links

IT Food Adviesbureau kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

d) Intellectuele rechten

IT Food Adviesbureau behoudt zich alle intellectuele rechten op de website en de daarop geplaatste informatie voor. De informatie op de website kan worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse auteursrechtwetgeving.

e) Recruitment gegevens

Door te reageren op een vacature bij Delaware Nederland (hierna: IT Food Adviesbureau) geeft u toestemming aan IT Food Adviesbureau om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken voor een recruitmentproces en alle aanwervingsprocedures.

Wij zullen volgende gegevens verzamelen en verwerken:

  • Achternaam

  • Voornaam/voornamen

  • leeftijd

  • postadres

  • e-mailadres

  • vroegere positie(s) en/of huidige positie

Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen en uw aanvraag te verwerken. 

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt op basis van uw voorafgaande ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming. Indien u geen toestemming geeft, worden uw persoonsgegevens uit al onze databases verwijderd. Indien wij uw toestemming niet ontvangen, houdt dit in dat het sollicitatieproces wordt geannuleerd.

Wij herinneren u eraan dat u voor de verwerking van uw persoonsgegevens en in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna GDPR genoemd), de volgende rechten kunt uitoefenen:

  • U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij verkrijgen

  • U heeft het recht om een correctie van uw persoonlijke gegevens te vragen.

  • U heeft het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

  • U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of een ander verzoek wilt doen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met [email protected].

In het kader van deze bepalingen kunnen uw persoonsgegevens door IT Food Adviesbureau gedurende maximaal 12 maanden worden bewaard. Na afloop van deze periode ontvangt u een e-mail met de vraag of u wilt dat uw gegevens langer in het systeem worden bewaard of dat uw persoonlijke gegevens uit het systeem worden verwijderd. Als u niet reageert, worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd in onze database.

Uw persoonlijke gegevens worden niet automatisch verwerkt. In het kader van de hier beschreven verwerking zal IT Food Adviesbureau alle gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om een veilige verwerking van de persoonlijke gegevens onder onze controle te verzekeren. Tenzij anders bepaald door de bestaande wetgeving, regelgeving of gerechtelijke uitspraak, zal de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt zijn tot de werknemers die momenteel in dienst zijn van IT Food Adviesbureau en, indien van toepassing, tot hun onderaannemers die de gegevens moeten inzien en/of gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.